Międzynarodowy Dzień Kobiet jest doskonałą okazją do zaprezentowania aktywnego wkładu dokonywanego przez wszystkie kobiety, zarówno z terenów wiejskich, jak i z miast. Podczas dzisiejszego wydarzenia w Parlamencie Europejskim, prowadzonego przez posłanki do PE Marijanę Petir (EPL) i Marię Gabrielę Zoanę (S&D), Komisja Kobiet Copa wezwała do lepszej oceny wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się rolniczki, a także do szerszego uznawania i wspierania licznych sposobów, w jakie służą one obszarom wiejskim w Europie.

96% gospodarstw wiejskich w UE stanowią gospodarstwa rodzinne, przy czym według oficjalnych danych kobiety zarządzają około 30% ogółu gospodarstw w UE. Mimo to kobiety odgrywają znacznie większą rolę w rolnictwie, niż ta widoczna w statystykach. Wiele sprawozdań zwraca uwagę na wieloraką rolę rolniczek w tkance społecznej obszarów wiejskich. Bardzo dobrze sytuację tę zobrazowały analizy przypadków przedstawione dzisiaj w Parlamencie, pokazując społeczną, ekonomiczną oraz edukacyjną wartość dodaną projektów z zakresu rolnictwa realizowanych przez kobiety.

Jednakże, jak wynika z doświadczeń większości uczestniczek tego wydarzenia, przedsiębiorczynie prowadzące działalność na obszarach wiejskich napotykają na swojej drodze na specyficzne przeszkody przy rozpoczynaniu działalności rolniczej i leśniczej. Jednocześnie dotyka je ogólna zapaść lokalnych usług publicznych. Clara Serrano, dyrektor ds. marketingu na kraje EMEA w Corteva Agriscience™, Wydziału ds. Rolnictwa DowDuPont, przedstawiając wyniki globalnego badania przeprowadzonego w celu określenia kluczowych wyzwań, z jakimi zmagają się kobiety w rolnictwie, podkreśliła: „W Europie, 68% rolniczek sądzi, że dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem w branży rolniczej. 67% kobiet w rolnictwie europejskim biorących udział w badaniu uważa, że najważniejszym obszarem, z którego należałoby usunąć przeszkody obejmujące nierówności jest zwiększenie świadomości społecznej dot. dyskryminacji ze względu na płeć w sektorze rolnym i ogólnie w rolnictwie.”

Marijana Petir, posłanka do PE, która poświęciła temu problemowi swoje własne sprawozdanie, uważa, że „Wnioski Komisji dotyczące wspólnej polityki rolnej po roku 2020 nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii związanych ze specyficznymi potrzebami rolniczek, ani do udzielania im wsparcia. W przyszłej WPR należy utrzymać podprogramy tematyczne, które będą dawały państwom członkowskim możliwość zachęcania wspólnot rolniczek do działania oraz realizowania swoich projektów.” Posłanka Petir opowiada się również za uznaniem „niewidzialnej pracy” małżonków współpracujących, a także popiera zapewnienie im ich praw społecznych.

W ramach uwag końcowych Pekka Pesonen, Skeretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział: „Poprzez swoje zaangażowanie w działalność lokalnych stowarzyszeń, rad lokalnych, gospodarstw i spółdzielni, kobiety stanowią opokę obszarów wiejskich. Jak pokazują wyniki naszej Nagrody za Innowacje dla Rolniczek, rolniczki tworzą i realizują wiele przełomowych projektów. Powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy szeroko promować taką działalność, żeby inspirowała ona innych i sprawiała, że rolnictwo stanie się dla nich powołaniem. Wymiana pokoleniowa jest kluczowym wyzwaniem dla społeczności rolniczej w UE. Aby pokonać ten problem potrzebujemy w rolnictwie zarówno więcej rolniczek, jak i rolników.”

Źródło:Copa-Cogeca