Sprawozdanie, które było wczoraj przedmiotem głosowania w COM ENVI i COM ECON dodało nowy element złożoności, który może przełożyć się na dodatkowe obciążenia administracyjne w sektorach opierających się na rolnictwie i leśnictwie. Sprawozdanie, poprzez włączenie wskaźników zrównoważoności bez jasnego odwołania się do tych istniejących, może także być przyczyną zamieszania i niepewności wokół przyszłych inwestycji.

Sprawozdanie, nad którym głosowanie odbyło się w dniu wczorajszym, zwraca uwagę na sprawy, które rolnicy, zarządcy lasów i ich właściciele oraz spółdzielnie uznają za alarmujące. Poprawki mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i zrównoważone wykorzystywanie naturalnych zasobów Europy, a także na cały łańcuch biogospodarki, którego celem jest przyczynianie się do realizacji celów zapisanych w porozumieniu paryskim oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Choć kompromisowe poprawki przyjęte w COM ENVI i COM ECON wprowadzają pewne pozytywne zmiany, to warto zastanowić się, czy wyniki głosowania w komisjach wpłyną pozytywnie na propozycję Komisji. Proponowane zmiany wykraczają poza wyjściową propozycję i mogą w przyszłości negatywnie wpływać na inwestycje w UE.

Jesteśmy przekonani, że przed stworzeniem nowych kryteriów zrównoważoności czy wskaźników środowiskowych należy przeprowadzić ocenę bieżących przepisów oraz innych istniejących rozwiązań prawnych. Rzeczywiście, istnieją już paneuropejskie kryteria i wskaźniki dla zrównoważonej gospodarki leśnej. Dodatkowo, zasada kaskadowości nie powinna być włączona do przepisów, ponieważ nie wpisuje się ona w podejście rynkowe i nie uwzględnia lokalnych warunków.

Przed podjęciem kolejnych kroków należy przeprowadzić debatę odzwierciedlającą rzeczywistość, z którą mierzą się pierwotni producenci, zwłaszcza w momencie, kiedy inwestycje mają kluczowe znaczenie w stawianiu czoła największym wyzwaniom, jakimi są zmiany klimatu, zatrudnienie i wzrost w UE.

Źródło:Copa-Cogeca